Адвокатската кантора, на която можете да се доверите

Адвокатска кантора Попова & Партньори

Оказва правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица (граждани, фирми, нестопански организации и др.), като се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства.

Д О В Е Р И Е

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

ВЯРВАМЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

 Вярваме в нашите клиенти и се доверяваме взаимно.
 Градим взаимоотношенията с нашите клиенти върху лоялност и сътрудничество. Винаги изпълняваме поетите ангажименти почтено и добросъвестно. Вярваме, че двустранното доверие и лоялност поражда положителни действия и резултати.
 Конфиденциалността е първостепенно и основно право и задължение на адвоката. Адвокатът има правото и задължението да пази конфиденциалността на всяка информация, дадена му от неговия клиент или получена от него или други по време на извършване на услуги свързани с клиента.

Обръщането към адвокат гарантира запазването на вашите интереси.

Адвокатът е обвързан със запазването на вашите тайни и защитаването на вашите интереси.

П Р А К Т И К А

Основните услуги

Основните услуги

- консултации по гражданско-правни и търговски дела;
- правна защита и съдействие;
- процесуално представителство пред съдилищата и администрацията на местни и чуждестранни физически и юридически лица;
- изготвяне на договори, нотариални актове, пълномощни и други документи;
- консултации и представителство по семейни и брачни дела;
- процесуално представителство при поставяне под запрещение;
- делба - доброволна и съдебна

Регистрация на фирма, прехвърляне, закриване

Регистрация на фирма, прехвърляне, заличаване

- осъществяване на регистрация, сливания и вливания на фирми
- продажба на предприятие, продажба на дружествени дялове, продажба на акции
- промяна в обстоятелствата на вече съществуващи фирми:
  ⇾ смяна на съдружници, смяна на управител и прокурист
на директор
  ⇾ ликвидация, заличаване
  ⇾ апортни вноски
Регистрацията на фирма е процес, който крие известен риск. Това е основата на вашия бизнес и за да сте сигурни в изрядността на документите и за да избегнете отказ от регистрация е добре да се доверите на опитен юрист. Може да се възползвате и от опцията за абонаментно правно обслужване, която ще гарантира спокойствието на вашия бизнес. Разполагайки с подходящата правна основа за вашия бизнес, вие може да се концентрирате изцяло върху неговата дейност без никакви притеснения.

сделки с имоти

Сделки с имоти

Съдействие при покупка-продажба, прехвърляне, дарение на имоти, изготвяне на административни справки и справки за тежести на недвижими имоти, изготвяне на договори, изготвяне на нотариални актове.
Изготвяне на оценки на недвижими имоти и земеделски земи от правоспособен оценител (за физически лица и фирми), за дънъчни, счетоводни и други цели.
Локализиране на имоти в регулацията и извън регулацията на населените места.
Ако притежавате или желаете да закупите имот, на който не знаете точното местоположение, кантората ще Ви съдейства, както за имоти в урбанизирани територии така и за земеделски земи.

Медиация

Медиация

⇾ Информира и съветва клиента си за правата му, силните и слаби страни на случая му.
⇾ Помага на клиента да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, въз основа на фактите, закона, приети стандарти или практики.
⇾ Консултира го при преценка на вариантите за споразумение.
⇾ При приключване на медиацията адвокатът изготвя или подпомага изготвянето на постигнатата спогодба и осигурява нейната законосъобразност.
⇾ След медиацията, в случай на висящо дело, юристът внася спогодбата за одобрение от съда.
⇾ Когато се наложи , правният консултант може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата.
Практиката показва, че участието на юристи в медиацията като съветници на страните е много важно както за защитата на законовите интереси на страните, така и за постигането на разумни споразумения, приемливи и за двете страни.

Контакти

К о н т а к т и